Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Damga Vergisi İtiraz Dilekçesi PDF Print E-mail

Damga Vergisi İtiraz Dilekçesi Güncellenmiş son haliyle Damga Vergisi İtiraz Dilekçesi

 

 

 

 

Damga Vergisi İtiraz Dilekçesini İndirmek İçin  BURAYA TIKLAYIN

 

 

 

 

 

                                                                  GAZİANTEP VALİLİĞİ
                                                                İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                                            GAZİANTEP
 
TALEPTE BULUNAN                        : Dr……          …….. 27/…/….. Aile Hekimliği Birimi
 
TALEP KONU                                    : Gaziantep Sağlık İl Müdürlüğü ile …./…/201. tarihli akdedilen Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi için 488 Sayılı Damga vergisi kanunu uyarınca hesaplanıp Ocak 2012 maaşımdan kesilmiştir. Kesilen damga vergisinin tarafıma iadesi hakkında.
 
AÇIKLAMALAR                                 :
1-  Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü aramızda …./…/201. tarihinde akdedilen Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi  için 488 Sayılı damga vergisi kanunu uyarınca hesaplanıp ocak 2012 hak edişimden    ……………..TL tutarında damga vergisi kesilmiştir.
 
2- İş kanununun 8. Maddesine göre süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri damga vergisinden muaftır. İmzalanan sözleşmeler iş akdi sözleşmesi olduğundan tarafımdan alınan damga vergisi yasalara ve kanuna aykırıdır.
 
3-Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından maaşımdan kesilip Vergi dairesine yatırılan damga vergisi hesaplamasının yapılması mümkün değildir. Şöyle ki; Damga vergisine tabi olan bir kağıdın nispi oranda vergiye tutulabilmesi için kağıtta yazılı paranın açıkça gösterilmesi açıkça belirtilmesi veya kağıtta bu meblağının hesaplanmasına ilişkin verilerin yer olması gerekmektedir.
 
Gaziantep Sağlık Müdürlüğü arasında akdedilen hizmet sözleşmesine istinaden sözleşme pulu altında nispi olarak hesaplanıp Ocak 2012 dönemi maaşından kesinti yapılmak sureti ile tahsil olunan damga vergisine ilişkin olarak, vergiyi doğuran olaya sebep Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi incelendiğinde sözleşmede kağıda bağlı işlem bedelinin belirtilmediği; 6. Maddesinde ilgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde sözleşme yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı bunun dışında her hangi bir ad altında bir ödeme yapılamayacağını kararlaştırıldığı, 2. Maddesinin ( d) bendinde sözleşme yönetmeliğinden kastedilenin Aile Hekimliğinin Uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik olduğu atıf yapılan anılan yönetmeliğin Aile hekimlerine yapılacak ödemeleri düzenleyen 19. maddesinde de aylık olarak yapılacak ödemelerin görev bölgesinde bulunan ( 0-59 ay gurubu, gebe, 65 yaş üstü ceza evlerindeki tutuklu ve hükümlüler ve diğer kişiler için) kayıtlı kişiler için belirlenmiş ayrı ayrı katsayılar esas olmamak suretiyle bulunan puan esas alınarak öğrenim durumuna göre yapılan ödeme ile sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti adı altında yapılan ödeme kaleminde oluştuğu; bu verilere göre ise kağıda bağlı işlem bedelinin hesaplanılmasına olanak bulunmadığından nispi oranda tahakkuk ettirilip tahsil olunan damga vergisinde hukuka uygunluk gözükmemektedir. Dolayısıyla vergiye tabi tutulacak miktarın hesaplanması mümkün gözükmemektedir.
 
 4- 611/1 Sayılı Yasanın 85 maddesi ile gelen düzenleme uyarınca 25.02.2011 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermayeli işletmelerin kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf tutulduğu bu itibarla 488 sayılı kanun 10 maddesi uyarınca damga vergisine tabi tutulamayacağım açıktır.
 
 5- Yasalara ve hukuka aykırı Kesinti yapılan miktarın yasal faiziyle tarafıma ödenmesi gerekmektedir.
 
SONUÇ VE İSTEM                            : Yukarıda izah ettiğimiz hususlar göz önüne alınarak damga vergisi adı altında kesilen miktarın tarafıma ödenmesini ,
 
Saygılarımla arz ve talep ederim.       …    /…/2012
 
                                                                                                                                                        Adı/soyadı/imza
               
 
Haberin Ekleri: