Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu PDF Print E-mail

Ağır Ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu Şehitkamil TSM Başhekimi DR.İBRAHİM HAKKI BÜYÜKBEŞE Bilgilendirdi

 

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
ŞEHİTKAMİL KAYMAKAMLIĞI
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI
 
 
Değerli Meslektaşlarım;
Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporları hakkında son günlerde çeşitli görüşler olup bu konuda var olan mevzuatı sizlerle paylaşıyorum.
 
Şehitkamil TSM bünyesinde çalışanların sağlığı birimi (ÇSB) – ki çalışma bakanlığı tarafından OSGB olarak görülmektedir - kurulmuş olup hem sağlık bakanlığımız ve hem de çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.
 
Anlaşma yaptığımız tüm iş yerlerindeki bu tür raporları verebilmekteyiz.
 
Ücretsiz bir hizmet olması sebebiyle vatandaşlarımız aile hekimlerinden istemektedirler.
 
Bence Aile hekimlerimizin bu raporu vermeme gibi bir durumu yoktur. Ancak gerektiğinde hastanelerimize sevk edilerek raporların içeriğinin güçlendirilmesi ( EKG,SFT, konsultasyon vs. gibi) sağlanabilir kanaatindeyim.
Bir toplantıda işe ilk giriş muayenelerinin SGK tarafından karşılanmadığını, bu ücretin işverence karşılanması gerektiğini öğrenmiştim
 
Bilgilerinize…
 
 
 
 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25494
 
 
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ
 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçiler
Madde 4 – (Değişik: RG 23/10/2004-25622)
16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.
EK-1 deki çizelgede, karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Gİ) harfleri bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler çalıştırılamaz.
Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu işi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.
İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki işi meslek edinmiş 16 yaşını doldurmuş genç işçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.
İlgili Bakanlıklarca yeterliliği kabul edilen kursları bitirip, o işi meslek edinmiş olan kadınlar ile 16 yaşını doldurmuş genç işçiler EK-1’deki çizelgede 36 ncı sırasından 66 ncı sırasına kadar (66 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir.
EK-1 deki çizelgede karşısında (Gİ) harfleri bulunan işlerde genç işçi çalıştırılması halinde, 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri göz önünde bulundurulur.
Sağlık Raporu
Madde 5 – Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, (Değişik ibare:R.G-7/3/2010-27514) işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı (Ek ibare:R.G-7/3/2010-27514) veya 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği sağlık ocağının kaldırıldığı yerlerde aile hekimi, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu örneği EK-II de verilmiştir.
Sağlık raporu alınmamış herhangi bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse periyodik muayenelerinde belirlenen sağlık durumları ile diğer gerekli bilgiler bu raporlara işlenir.
Bu raporlar, teftiş esnasında İş Müfettişlerine her istenildiğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkilisi tarafından, gizliliğine halel gelmeyecek bir surette işyerlerindeki özlük dosyalarının kişisel sağlık bölümünde saklanır.
İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur. Verilen rapor kesindir.
İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir.
 
 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİNUYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
16 Haziran 2011/20065 İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12- (1) İşyeri hekimi; görev, yetki ve sorumluluğunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak yerine getirir veya kullanır. Bu görevlere ilaveten,a) Elliden az işçi çalıştıran işyeri işverenlerinin, kurumsal olarak talep edecekleri işyeri hekimliği hizmetleri kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, Ek -2’de yer alan form örneğine göre yapar,b) Sorumlu hekimin verdiği diğer görevleri yapar.(2) İşyeri hekimleri Bakanlık veya müdürlükçe öngörülen eğitimlere alınabilir. Bu durumda ilgili TSM tarafından, hekimin hizmet verdiği işyerlerine geçici yetkilendirme ile işyeri hekimi görevlendirmesi yapılır. Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768
İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
İşyeri hekimlerinin görevleri
MADDE 15 – (1) İşyeri……………………
b) Sağlık gözetimi;
…………………………………….
2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,
 Denilmektedir.
 
 
 
 
 
                                                                                    DR.İBRAHİM HAKKI BÜYÜKBEŞE
                                                                                    SAĞLIK GRUP BAŞKANI
 


 Haberin Ekleri: