Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Hakan UZUN Yönetmelik Analiz PDF Print E-mail

Hakan UZUN Yönetmelik Analiz ailehekimleri.net yeni yönetmelik konusunda Dr. Hakan UZUN'un analizini yayınladı

 

1. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tanımı yapılmıştır, önceki yönetmelikte yer almayan birinci basamak sağlık hizmeti tanımının yapılması olumlu değerlendirilebilir.

 
2. Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin planlanmasında yılda bir kez yapılabilen değişiklik istekleri 6 aylık dönemler halinde yapılmasına olanak sağlanmıştır. Ayrıca aile hekimi tarafından talep edilen değişiklikler ise 6 aylık dönem kısıtlanmasına tabi olmadan müdürlüklerin uygun bulması ve kurumun 1 ay içinde onaylamasıyla gerçekleşebilecektir.
 
3. Gezici hizmetlerde aylık gezici süresi değişmemekle beraber gezici bölgelerin ziyaret sıklığı azaltılmıştır. Önceden her gezici bölge haftada en az bir kez ziyaret edilmesi gerekirken yeni yönetmelikle bu sıklık gezici yerin nüfusuna göre 250 kişiye kadar olan yerler en az ayda bir, 250-500 kişiye kadar olan yerler ayda en az iki, 500 kişi ve üzeri olan yerler ise haftada en az bir kere ziyaret edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Gezici hizmet ile ilgili “yolda geçen süreler” in gezici hizmet süresinden sayılmayacağı yönetmeliğe eklenmiştir. Ama yolda geçen süreler mesaiden sayılacağından gezici hizmet planı yaparken yolda geçen süreleri ayrıca belirtmek gerekecektir. Gezici hizmet ile ilgili getirilen bir diğer değişiklik ise gezici hizmet planlaması yapılırken hasta AHB ‘ deki hasta yoğunluğunun en az olduğu günlerin seçilmesi istenmiştir. Bu madde aile hekiminin çalışma planına bir müdahale olarak yorumlanabilir. Aile hekimi zaten kendi hasta popülasyonuna göre gezici hizmet zamanlarını belirlemektedir. Bu maddenin getirilmesi ASM’ de en az hasta yoğunluğu olan günde herkesin mobil hizmete gitmesine yol açacağından ASM’ nin tamamen boşalmasını sağlayacaktır.
 
4. Gezici sağlık hizmetinin verildiği günlerde tek birimli ASM’ inin hizmete açık tutulmasının istenmesi zaten zor şartlarda çalışan tek aile hekimlerinin istifasını ve tek aile hekimliği birimlerinin boş kalmasını sağlayacaktır. Burda bakanlığın istediği aile hekiminin mobile tek başına gitmesi ve aile sağlığı elemanının ASM’ de kalıp gelen vatandaşın pansuman ve enjeksiyonlarının yapılmasıdır. Ama aile hekimliğinin bir ekip çalışması olduğu unutulmuştur. Aile hekimleri mobil hizmetlerini aile sağlığı elemanıyla yapmak zorundadır. Yanlız tek başına mobil hizmet verilemeyeceği gibi ASM’ de aile sağlığı elemanları da tek başlarına enjeksiyon yapamazlar. Burda tek çözüm her üç aile hekimine yardımcı sağlık personeli görevlendirme yetkisi verilen müdürlüklerin, tek aile hekimliği birimlerine mobil günleri yardımcı sağlık personeli görevlendirmesiyle olur.
 
5. Sağlık hizmet sunumu sırasında meydana gelen şiddet olaylarının adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirilmesi durumunda kişinin kaydı o aile hekimliği birimden silinir. Kişi ikamet ettiği bölge göz önüne alınarak kayıtlı nüfusu en düşük aile hekimine müdürlükçe kaydı yapılır. Sağlık çalışanlarına şiddetin arttığı bu günlerde yönetmeliğe bu maddenin eklenmesini olumlu değerlendiriyorum. Tüm şiddet vakalarının adli makamlara bildirilmesi gerekmektedir.
 
6. İkamet ettiği ilden başka bir ile taşınmasına rağmen aile hekimliği kaydını taşındığı yerdeki aile hekimliği birimlerine almayan için 30 gün içinde TSM’ ler tarafından bu kişiler bulunarak adresine en yakın, nüfusu en düşük olan aile hekimliği birimine kayıt edilir. Bu madde özellikle kayıtsız olan kişilerin sayısını azaltacak ve nüfus hareketlerini takip içinde TSM’ lere görev yükleyecektir.
 
7. Çalışma saatlerinde “aile hekimleri tarafından belirlenir, müdürlükçe onaylanır” ibaresi” aile hekimi tarafından teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır” haline getirilerek çalışma saatlerinin belirlenmesinde inisiyatif müdürlüklere verilmiş görülmektedir. Ayrıca “çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatlerinin ayrıca belirtilir” ibaresi de çıkartılarak sabah sekiz akşam beş poliklinik yapılması istenmektedir. Bu madde eski sağlık ocağı sistemine dönme özlemi çekenlerin etkisiyle çıkartıldığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde aile hekimleri tarafından belirlenen mesai saatleri” müdürlük hizmet ihtiyacını değerlendirerek mesai saatlerini” güne yayarak düzenler ,denilerek müdürlüğün yetki alanına bırakılmıştır.
 
8.  Aile Hekimliği kanunuyla getirilen nöbetler, uygulama yönetmeliğine de girmiştir. Nöbetlerin iptal edilebilmesi için Anayasa mahkemesine taşınan aile hekimliği kanunundaki maddenin iptali gerekmektedir. Bu kanundaki madde iptal edilmedikten sonra bu nöbetlerden kurtulamayız. Bu açıdan değerlendirirsek nöbet genelgesindeki maddelerin yönetmeliğe aktarılması ve aile hekimlerine nöbet şartlarının yönetmeliğe taşınması tüm aile hekimlerine nöbet yazılmasını zorlaştırmıştır. Ama yönetmelikteki nöbet süresi haftalık 30 saat kabul edilemez bir çalışma süresine neden olmuştur. Ayda en az 160 saat çalışan aile hekimleri tutmuş oldukları bir adli nöbet 24 saat ile bir 24 saat ÖBS nöbetinin üstüne birde haftada 30 ayda 120 saat acil nöbet hizmeti verilmek istenmesi İLO uluslar arası çalışma örgütünün belirlediği çalışma süresini 192 saati aşarak 328 saate kadar ulaşabilmektedir. Sahada gördüğümüz müdürlük uygulamaları göz önüne alınırsa, müdürlüklerin bu saatleri yönetmelikte yazıyor diye zorlayacakları kesindir. O yüzden bu nöbet saatlerinin ve çalışma saatlerinin uluslararası çalışma saatlerini geçmemesi gerekmektedir.
 
9.  Adli tıp hizmetlerinde” yerinde otopsi hizmetleri “ yerine” ölü muayenesi “tanımı getirilmiştir. Bu tanım CMUK ‘ a göre adli muayene yerine geçmektedir, otopsi değildir.. Ölü muayenesi bu tanımda adli bir muayenedir. Defin ruhsatı yerine kullanılan ölüm belgesiyle karıştırılmamalıdır. Bu madde de kamu hastaneleri bu adli nöbet dışına çıkartılmıştır.
 
10. Atama nakil esaslarında geçici pilot uygulamadan kalıcı atama ve nakil esaslarına geçilmiştir. İl dışı atama hakkı tanınmıştır ama çok fazla efektif değildir. İl içi atamalarda boşalan kadrolara veya yeni açılan pozisyonlara en geç bir ay içinde yerleştirme yapılma zorunluluğu getirilmiştir. İl içinde sıralamada bir değişiklik yapılmamıştır. Sadece yargı kararıyla geri dönenlere sözleşmeli çalışan aile hekimleriyle aynı torbada yer alma hakkı tanınmıştır. Yerleştirmelerin elektronik ortamda da yapılabileceği belirtilmiştir. Bir yıllık fiili çalışma süresinin hesaplanmasına mahkeme kararı olan” hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz”. maddesi de eklenmiştir. İl dışı atamalarda ise o ilde o pozisyon için iki yerleştirme yapılmasına rağmen dolmayan pozisyonlar kurum tarafından yılda en az üç kez olmak üzere ilan edilerek yerleştirme işlemi yapılabilir, maddesi getirilmiştir. İl dışı atamalarında sistem içinde çalışan önce aile hekimleri uzmanları sonra aile hekimleri, hizmet puanı sıralamasına göre yerleştirilir denmiştir. Aile hekimi yeni yerleştiği il dışı pozisyona kadrosu da aktarılır. Aile hekimi bir sözleşme dönemini tamamlamadan sözleşmesi sona ererse, eski görev yeri olan ildeki kadrosuna tekrar atanır. Aile sağlığı elemanlarının il dışı atama hakkı bulunmamaktadır.
 
11.  Aile sağlığı merkezinde her üç aile hekimliği birimi için ilave bir sağlık personeli müdürlük tarafından görevlendirilebilir denilerek, yardımcı sağlık personeli görevlendirmenin önü açılmıştır. Burda özellikle 1-3 arasındaki AHB de yardımcı sağlık personeli görevlendirilmesi önemlidir. Esasları kurumca belirleneceğinden özellikle tek çalışan AH’ lerinin dilekçelerle müdürlükten yardımcı sağlık personeli talep etmesi önemlidir. Belirlenecek kriterlere etki edilebilir.
 
12. Aile Sağlığı Merkezinin Fiziki şartlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Sınıflamada D sınıfındaki birçok özellik standart şartlara ilave edilmiştir. Bu yüzden ücret yönetmeliğinde D sınıfının cari ödeneği de standart ödemeye eklenerek standart ödemenin %60 çıkartılması gerekmektedir.
 
a-bekleme ve danışma bölümü bulunması gerekmektedir. Bekleme alanında bir hekim için en az 5, sonraki her hekim için en az 3 ‘ er bekleme koltuğu bulunmalıdır. Bekleme alanında afiş ve broşürlerin düzenlenmiş panolarda asılması gerekmektedir. Ayrıca hasta ve hasta yakınları için dilek ve öneri kutuları bulunmalıdır.
 
b-Her muayene odasına lavabo zorunluluğu getirilmiştir.
 
c-ASM’ de bebek bakım ve emzirme alanı veya odası şartı getirilmiştir.
 
d-Hastaların kullanabileceği kadın ve erkek için ayrı ayrı tuvalet ve lavaboların olması şartı getirilmiştir. Her lavaboda sıvı sabun, kağıt havlu, poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kağıdı ve poşetli çöp sepeti şartı getirilmiştir. Ayrıca tuvaletlere acil çağrı butonu bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
 
e-Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında ortam sıcaklığının 18-27 C olması ve muayene odalarında ise en az 20 C de olma şartı getirilmiştir. Isıtmanın soba harici araçlarla sağlanması gerektiği eklenmiştir.
 
f- ASM ‘ nin iç alanlarının boya ve bakımının tam olması istenmektedir.
 
g-ASM ‘deki zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması istenmektedir.
 
h-Kullanım ömrü dolmuş malzemelerin ASM içinde bulunmaması istenmektedir.
 
k-Müstakil bina olarak kullanılan ASM’ lerin çevre düzenlemesinin müdürlük tarafından yapılacağı sonraki bakımlarının AH tarafından yapılması istenmektedir.
 
 
 
Bu fiziki şartlar 1.1.2014 tarihine kadar tamamlanması istenmektedir.
 
 
 
 13.ASM teknik donanımındaki değişikliklerde şunlardır.
 
        a-Dil basacağı her AH bulunması gereken malzemelere eklenmiştir.
 
        ASM de ortak bulunması gereken malzemelere ise
 
        a-Acil seti içinde yer alan; laringoskopların yanında yedek pil olması, oksijen hortumu ve maske, yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway veya kombi tüp), enjektör, kişisel koruyucu ekipman olarak ,eldiven ve maske ilave olmuştur.
 
        b-defibrilatör olması zorunlu olmuştur.
 
        c- Karekod okuyucu zorunlu olmuştur.
 
        d- İlaçların miat ve stoklarının elektronik ortamda takibi zorunlu olmuştur.
 
        e-glikometre zorunlu olmuştur.
 
        f-Nebülizatör zorunlu olmuştur.
 
        g-santrifüj cihazı zorunlu olmuştur.
 
        h-Küçük cerrahi set AH için zorunlu olmaktan çıkartılarak ASM için dört hekime kadar iki set, ondan sonraki dört hekim için ilave bir set olarak eklenmiştir. Setin içine stapler eklenmiştir.
 
        i- Isı takip sistemleri zorunlu malzeme arasına sokulmuştur. Ama burda sadece aşı dolapları için değil aynı zamanda ASM’ nin tıbbi hizmet alanları ve bekleme alanlarının da iç ortam sıcaklıklarının takiplerinin ısı verisi gönderen cihazlarla sağlanması şart koşularak, özel hastanelerde bile olmayan sistemler ASM’ ler için olmazsa olmaz şart haline getirilmiştir. Şu anda böyle bir cihaz piyasada var mı ? yok mu ? bilmiyorum. Bu konuda kurumca belirlenmiş olan dendiğine göre yakında bu konuda kurumdan bir açıklama gelmesini beklemenin faydalı olacağına inanıyorum.
 
Bu ASM teknik donanımla ilgili değişikliklerin ilk denetlemelerde isteneceği unutulmamalıdır.
 
      Tüm bunların yanında negatoskop ve pulse oksimetre zorunlu malzemeler arasından çıkartılmıştır. Şimdi bu malzemeleri bakanlığa hibe etsek olur mu ? yazık olmasın. Milli servet çünkü
 
 
 
14.ASM ‘ lerin adres değişiklikleri için aile hekimlerinin talebi şartının getirilmesi müdürlüklerin keyfi taşınma ve kapıya koyma eylemlerini engelleyebilmesi açısından önemlidir.
 
15. Eczanelerin ASM binası müştemilatında açılması yasağı kaldırılmış, bunda kimin etkili olduğunu söylemeye bilmem gerek var mı ? onun yerine Eczane bulunan binalarda ASM açılmaz denmiştir.
 
16.ASM yönetici hekimlerin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde bir idari görev ve sorumluluğu olmadığı belirtilmiştir.
 
17. Formlar ile ilgili bir değişiklik yeni yönetmelikte yapılmamasına rağmen bazı uyanık TSM ve müdürlüklerin yönetmelik değişti diyerek AH’ den aylık form istemeye başlamalarını hayretler içinde izlemekteyiz. Buda bazı TSM ve müdürlüklerin yönetmelikleri ne kadar bilip bilmediklerini, hayal güçlerinin ne kadar olduğunun bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanımızın genelgesi ve kurum başkan yardımcımızın resmi yazısı hala yürürlüktedir.
 
18. ölüm belgesi diğer adıyla defin ruhsatlarıyla ilgili cenaze nakil ve defin işlemleri hakkında yönetmeliğin geçerli olduğu bildirilmiştir.
 
19. En önemli konulardan biriside eğitim tipi ASM’ lerin oluşturulmasıdır. Eğitim kurumlarının talebi, müdürlüğün uygun görüşü ve kurum onayıyla istenilen her yere eğitim tipi ASM’ler veya eğitim tipi AHB leri açılabilecektir. Eğitim kurumları istedikleri kadar asistan alabilecek ve birden fazla eğitim ASM’ side açabileceklerdir. Buda yanı başınıza açılacak olan bir eğitim tipi ASM ile size kayıtlı olan hastaların bu eğitim tipi ASM’ lere kayması sonucunu doğuracaktır. Sizin ASM’ niz içinde boşalan bir pozisyon eğitim kurumunun talebiyle yerleştirme esasları dikkate alınmadan müdürlüğün uygun görüşü, kurumun onayıyla açılacak ve ASM içinde farklı bir birimin çalışma barışını bozma sonucunu doğuracaktır. Bu yüzden eğitim tipi asm’lerin mevcut ASM’ler içinde açılmaması, tamamen bağımsız ASM’ler olarak, asistan sayısının Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre eğitici /asistan oranları göz önüne alınarak , haksız rekabet ortamı doğurmadan açılması gerekmektedir.
 
20. Sınıflandırmadaki şartlar bu uygulama yönetmeliğiyle değişmemiş puantaj sistemine dayalı bir cari ödemenin alt yapısı oluşturulmamıştır..
 
 
 
Her günümüzün bir önceki günümüzden daha ii olması dileklerimle.
 
Saygılarımla…
 
 
 
 Dr. Hakan UZUN-TRABZON
 Sürmene Aile Sağlığı Merkezi
    T   R   A   H   E   D
 Haberin Ekleri: